‌‌Books List
No. ‌Book Title Propagate No. Last Propagate Date Faculty Book Type Authors
1    ساخت و كاربرد مدلهاي شبيه سازي در كشاورزي    first    0000-00-00    0    تدوین و گردآوری   
2    مبانی زراعت در مناطق گرمسیری    second    2007-08-07        ترجمه   
3    اکوفیزیولوژی گیاهی جلد 1    third    2009-07-26        ترجمه   MainAuthor:Lambers H.,Authors:  
4    اکوفیزیولوژی گیاهی جلد 2    first    2009-07-26        ترجمه   MainAuthor:H. Lambers,Authors:  
5    رشد و نمو گیاهان و تغییر ا قلیم    first    2013-02-19    مرکز نشر دانشگاهی    تالیف   
6    افزایش عملکرد گیاهان زراعی    third    1998-04-03    جهاد دانشگاهی    ترجمه   
7    زراعت حبوبات    first    1989-03-21    جاوید    ترجمه   
8    فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی    first    1994-10-09    جهاد دانشگاهی    ترجمه   
9    کاربرد مدلهای آب و هوایی در کشاورزی    first    1993-10-09    سازمان هواشناسی کشور    ترجمه   
10    مدلسازی در گیاهان زراعی    third    2013-04-14    انتشارات جهاد دانشگاهی    ترجمه   MainAuthor:-,Authors:  
11    مرتعداری مدیریت چرا در مراتع    second    1995-03-21    نشر مشهد    ترجمه   
12    مبانی فزیولوژیکی اصلاح نباتات    second    1996-11-21    جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد)    ترجمه   MainAuthor:گوستاو اسلافر,Authors:  
13    علفهای هرز و کنترل آن ها    fifth    2006-10-04    جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد)    ترجمه