1. محمد بنایان اول , شبيه سازي كامپيوتر و پيش بيني عملكرد ژن ها , دومين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. محمد بنایان اول , شبيه سازي اثر نيتروژن خاك بر توليد چغندر قند , هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. محمد بنایان اول , سنجش كارايي سه مدل تجربي در پيشگويي افت عملكرد ذرت در شرايط رقابت با علف هرز تاح خروس (amaranthus re , هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. نسرین سیاری , محمد بنایان اول , امین علیزاده , بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها , دهمین سمینار سراسری آبیاری وکاهش تبخیر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. فرشته صفری , محمد بنایان اول , محمدحسن راشدمحصل , آسیه سیاه مرگویی , تاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه علفهای هرز , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. سارا سنجانی , محمد بنایان اول , شاخص خشکی، پارامتر های اقلیمی و نوسانات سالانه تولید گندم دیم در شمال شرق ایران , یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. سّمیه تکاسی , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان مشهدی , علی قنبری , ابراهیم کازرونی منفرد , کنترل گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) با علفکش گلیفوزیت , چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. محمد بنایان اول , آب و هواشناسی , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. ایمان حسام عارفی , صادق قربانی , سعید خانی نژاد , محمد بنایان اول , بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد وکارایی مصرف نور و آب کرچک , مدلسازی گیاه آب خاک و هوا , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. نسرین سیاری , امین علیزاده , محمد بنایان اول , مسعود رضا حسامی کرمانی , علیرضا فریدحسینی , پیشبینی تغییرات اقلیم در حوضه کشف رود استان خراسان طی دوره های آماری با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری , مدلسازی گیاه آب خاک و هوا , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. کمال حاج محمدنیا قالی باف , کاظم قاسمی گلعذانی , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , اثر پتانسیل های مختلف محلول کلرور سدیم بر جوانه زنی بذر گندم رقم فلات , پنجمین سمینار علمی سراسری دانشجویان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. جواد رضائی , احمد نظامی , محسن مهرور , باقر محمودی , محمد بنایان اول , واکنش های فیزیولوژیکی ارقام چغندر قند حساس و متحمل به رایزومانیا , دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. اعظم لشکری تخم مرز , احسان عیشی رضائی , محمد بنایان اول , مکان یابی اقلیمی گیاهان دارویی مطالعه موردی: کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. بی بی ملیحه میرهاشمی , محمد بنایان اول , مدلی ساده برای شبیه سازی عملکرد کلزا تحت شرایط تنش خشکی , نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. فاطمه حسن زاده اوّل , پرویز رضوانی مقدم , محمد بنایان اول , رضا خراسانی , ارزیابی عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر وزن بنه و کود گاوی , دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پِژوهشی زعفران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. فاطمه حسن زاده اوّل , پرویز رضوانی مقدم , محمد بنایان اول , رضا خراسانی , تاثیر وزن بنه مادری و کود گاوی بر تولید بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) , دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پِژوهشی زعفران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. محمدصادق غضنفری مقدم , امین علیزاده , محمد موسوی بایگی , علیرضا فریدحسینی , محمد بنایان اول , هیدرولوژی زیر سطحی، حلقه گم شده روش های تخمین تبخیر و تعرق بر مبنای سنجش از دور , پنجمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. مژده جامعی , محمد موسوی بایگی , محمد بنایان اول , مقایسه دادههای بارندگی روزانه شبکه APHRODIT و نتایج حاصل از درونیابی مکانی بارندگی در استان خوزستان , نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران - دومین کنفرانس ملی هواشناسی کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. بتول اشرف , محمد موسوی بایگی , محمد بنایان اول , بررسی نوسانات اقلیمی و وضعیت خشکی دشت مشهد با استفاده از شاخص های مختلف در نیم قرن گذشته , نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران - دومین کنفرانس ملی هواشناسی کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. فریده السادات هاشمی نسب خبیصی , محمد موسوی بایگی , محمد بنایان اول , بهرام بختیاری , بررسی اثر شاخص رضایتمندی نیاز آبی و بارش بر عملکرد گندم دیم (مطالعه موردی : استان خراسان رضوی) , نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران - دومین کنفرانس ملی مدیریت آب و خاک کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. بی بی ملیحه میرهاشمی , محمد بنایان اول , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , محاسبه ضریب خاموشی نور در مزارع یکساله و دو ساله زعفران , سومین همایش ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. بی بی ملیحه میرهاشمی , محمد بنایان اول , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , شبیه سازی شاخص سطح برگ زعفران بر اساس زمان حرارتی تجمعی , سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. محمد بنایان اول , ارزیابی توان تولید گیاهان دارویی: از کجا آغاز کنیم , سومین کنگره ملی گیاهان دارویی- مشهد , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. سعید کامل ارومیه , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فاطمه - هلن قانع استادقاسمی , محمد بنایان اول , ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیری , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. جواد رضائی , محمد بنایان اول , احمد نظامی , برهمکنش ژنتیک و کم آبیاری بر بهره وری مصرف آب , نخستین کنگره ملی ابیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. سیاوش برده جی , محمد بنایان اول , قربانعلی اسدی , تاثیر تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد کدو پوست کاغذی(Cucurbitapepo .L) , نهمین کنگره علوم باغبانی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرمترین دوره سال در شهر مشهد , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرم‌ترین دوره‌ سال در شهر مشهد , اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. بیژن سعادتیان , محمد کافی , محمد بنایان اول , جعفر نباتی , اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر در بخش هوایی سیب زمینی , چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی چشم اندازها و افق های نوین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. بیژن سعادتیان , محمد کافی , محمد بنایان اول , جعفر نباتی , اثر غلظت ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر تبادلات گازی و کلروفیل برگ سیب زمینی در مرحله غدهدهی , چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی چشم اندازها و افق های نوین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹